Home

Förständigade

förständigade - Wiktionar

Kambyses skildras i övrigt som en grym, halvt vansinnig despot. En domare som av någon anledning väckt hans misshag lät han flå levande och beklädde sedan domarsätet med skinnet; därpå utnämnde han domarens son till hans efterträdare i ämbetet och förständigade honom att alltid komma ihåg vad han satt på I bref den 28 febr. 1817 förständigade Kungl. Maj:t vederbörande hofrätter, att ansvar för fickstöld icke borde äga. rum i sådana fall, då den, från hvilken stöld utur ficka skett, varit sofvande

kupéföreståndaren härigenom förständigade att med slika tjensteförtecknin- gar för sig och underlydande ordinarie tjenstemän, tvefaldt upprättade i en­ lighet med dertill uti nådigt bref af den 24 juli 1826 faststäldt formulär, ojördröjligen och senast innan den 1 nästinstundande Februari till Poststy Maj:t, i afvaktan af nyssnämde undersökning, hvilken borde föregå de slutliga åtgärderne för Trollhätte Kanal och Slussverks ombyggnad, derest den kommer att äga rum, i Nåder förständigade Trollhätte Kanal-Direktion, att vid då förestående extra Bolagsstämma till Bolaget göra den preliminära framställning i ämnet, huruvida. Search the history of over 349 billion web pages on the Internet Lars Zilliacus: Finska Hushållningssällskapets arkiv och skrifter II Åbo Akademis förlag ISBN: 952-765-110-4 2003 ÅA Lars Zilliacus Finska Hushållningssällskapets arkiv och skrifter en källa för forskninge

beordra - betydelser och användning av ordet. Svensk ordbok online. Gratis att använda Vi som driver denna webbplats är Tyda Sverige Ab. Tyda.se ingår i Tyda-gruppen. Om du vill kontakta oss gällande annonser, maila till ads@n24g.se, eller klicka här

Christian Olai Thurdin (Trast) (1610 - 1657) - Genealog

Ladda ned - TA Domkapitlet höll honom dock om ryggen och förständigade bönderna att behålla honom till nästa Filips och Jakobi dag, såsom framgår av dess protokoll 14 jan. 1650. Oenigheten mellan honom och församlingen var emellertid orsaken till att han lämnade Gryt och förflyttades till Drothem, på vilket pastorat han fick drottning Kristinas. no category; akademiska lÄsesÄllskapet i lund och dess - tam

förständiga - Wiktionar

förständigade förständigat förständiga. Verb. befalla att utföra beordra Alla svenska ord på F Annons. Om oss Kontakt Vanliga frågor Cookiepolicy. Vi som. Det kom ett kungligt brev till rikets universitet den 14 januari 1752 som enligt Fåhreus förständigade de medicine studerande att inhämta åtminstone så mycket kunskap i kirurgien att de själva kunde lägga handen vid mindre operationer Gyllengrip uppmanade F-m att uppsätta ett betänkande i saken, vilket sedan framlades för nästkommande riksdag. Följden blev att kanslikollegium 1736 förständigade F-m att fortsätta ordboksarbetet med tillstånd att efter sin egen begäran på allmän bekostnad företa en resa genom lappmarkerna Vid 1680 års riksdag i Stockholm, som B. bevistade som sitt kontrakts fullmäktig, blev han efter en predikan inför konungen utnämnd till hovpredikant men undanbad sig. Han erhöll då såsom nådevedermäle två stora guldmedaljer, varjämte konungen genom brev till biskop D. Wallerius i Göteborg (daterat 2 nov.) förständigade denne att. Sveriges förhållanden till barbaresk staterna i Afrika by Johan Henrik Kreüger Full Text. Scroll below to start reading ↓ To learn Swedish by reading fascinating literature, check out our Interlinear translations on our website!

Rätten åtvarnade de skyldiga och förständigade dem att inte blott på själva högtidsdagen utan även aftonen och natten förut avhålla sig från ett slikt olovligt Guds gåvors överflödia förtärande. 7) År 1712 fick S. V. fasta på 1 mtl Görtsbyn och 1 mtl Rådom, båda i S.. vilka han köpt vid sekelskiftet förständigade därför redan 1766 städernas magistrater att kvartalsvis upprätta silltaxor. Sillen skulle sedan säljas styckevis av hökare, eftersom den fattigare stadsbefolkningen inte ansågs ha råd att inhandla den begär­ liga varan i hela kärl. En tidig ekonomisk 1800-talsförfattare, O. Lundbeck, har skildrat åre

förständigade förständigat förständiga. Verb. befalla att utföra beordra Substantiv (1) Verb (3) Annons. Om oss Kontakt Vanliga frågor. Det kom ett kungligt brev till rikets universitet den 14 januari 1752 som enligt Fåhreus förständigade de medicine studerande att inhämta åtminstone så mycket kunskap i kirurgien att de själva kunde lägga handen vid mindre operationer. Man kunde inte längre nöja sig med att kalla på en fältskär Fadern önskade däremot, att han skulle välja annat levnadsyrke, och förständigade, att han åtminstone först skulle avlägga Studentexamen. Men genast efter det denna examen av honom avlagts, begav han sig ut på sjön och gjorde långa sjöresor under tillhopa omkring tre år Göteborgs län, som vistas på okänd ort, är förständigade genom Rådstugurätten i Uddevalla att infinna sig där den 12 augusti för att höras angående Rekryt Björner och änkan Hultquist tilltalade för rån. Uppsala den 26 juni 1835 //Tommy (Meddelandet ändrat av nilsson 2014-03-16 09:37 De av honom beryktade hustrurnas män yrkade laga ansvar å Matts Nilsson för hans utkastade beskyllningar, men rätten fann sig icke heller denna gång kunna vare sig belägga Matts Nilsson med straff eller avgjort fria honom, utan uppsköt målet till ett annat ting för vinnande av vidare bevisning samt förständigade länsman att ställa.

Att vederbörande ägare af ofvanstående Rusthåll No. 5 Stora Hålltorp och Stenhammaren nu blifvit förständigade att före den nästkommande Maaji (1860) hafwa afhjelpt alla, i detta utdrag upptagne och vid 1856 års laga syn å soldattorpet anmärkte brister betyga Klostret den 20 Januari 1859: Lars Ljungqvis förständigade regeringen underståthålla-ren Udde Odla, att konungen funnit för godt att en del af ladugårdsegorna skulle utskiftas bland åtskilliga »dess och rikets trogne män och råd, på det de dem med sirliga och förnäma lusthus samt träd och örtagårdar skulle be- C O bygga och bepryda.» Åtskillig ömma omsorg, förständigade han biskop och konsistorium att gifva prästerskapet en tjänlig föreställning, att det borde med nit förmana sina åhörare att lämna bidrag till upprättande af lasarett i stiftet och länet. Med anledning däraf gaf Filenius med sitt konsistorium i ett cirkulär i augusti samma år stiftet utfärdade sändebref förständigade Turdin och öfriga samtidigt utnämnda präster i de andra lappmarkspastoraten att bege sig till sina respektive församlingar före St. Thomæ tid, d. v. s. innan Jul. Ingen af dem hörsam-made emellertid denna befallning. Turdin reste i stället antagligen til

Avestaborgarna blir bortvisade och förständigade att söka sin hemvist och utkomst på annan ort. Ingen fri handel till-åts mer än för öl- bröd- och brännvinsförsäljning. Endast bruksboden står till buds för bruksfolket där varje arbetare har sin motbok UDDE ÖDLA Den 23 september 1663 förständigade (underrättade) Kungl Maj:t underståthållaren Udde Ödla om att Konungen funnit för godt, att en del af Ladugårdsägorne skulle utskiftas ibland åtskillige Dess och Rikets trogne Män och Råd, på det de dem med sirlige och förnäme lusthus samt trä- och örtgårdar skola bepryda och bebygga

Gamla Vellinge - Sockenstämmor på 1700-talet Här är några

I sept. 1871 förständigade styrelsen entreprenören att utstaka hela banan och avlämna plan för fastställelse av statsmyndigheterna men då detta ej ledde till någon påföljd, såg styrelsen sig nödsakad att anställa en kontrollant, majoren i Väg- och vattenbyggnadskåren A. GRAFSTRÖM, vilken fick i uppdrag att ej endast kontrollera. e ,förständigade afttäddë. Den '5 October. D. J Enligt 'Öfver-St5thållàre-Embetets kistlidne gårdag fattade beslut, företogs till yt Simtuna Häradsrätt har beslutat, som Befallningshavande i Västerås län tillkännagivit, att Hästhandlare Elias Lindberg från Eskilstuna och försvarslöse Drängen Johan Eric Norquist från Sala är efterlysta och förständigade, att vid ett vite på 10 riksdaler, infinna sig inför Simtuna Häradsrätt den 5 november, för att genmäla. Därför är i Cirkulär av den 17 mars Befallningshavande förständigade att årligen avgiva berättelse bl a om stadgandet i 44 § 2 Momentet av Författningen, där det åligger Pastor på landet att varje år vid Valborgsmässotid inhämta Sockenmännens yttrande, om någon krog inom socknen bör indragas och anmälan göras till. Rätten förständigade honom foga sig. När Gustav Månsson någon dag senare gick till Olov Persson för att be denne om dilation (uppskov) med en skuld, råkade han riktigt illa ut. När han kom dit, sutto de där till måltids, borgmästaren själv, Petter Jernfelt, Johan Insulander och Henrik Nilsson

Att vederbörande ägare af ofvanstående Rusthåll No. 5 Stora Hålltorp och Stenhammaren nu blifvit förständigade att före den nästkommande Maaji ) hafwa afhjelpt alla, i detta utdrag upptagne och vid 1856 års laga syn å soldattorpet anmärkte brister betyg förständigade mig med att jag önskade vänner och bekanta grattis på namnsdagen när så inte var fallet. Kanske hade det varit en utväg för namns-dagsfantasten jag skrev om innan. Att inleda varje samtal med denne någon med boldog nevnapot för säkerhets skull så kunde det tol-kas som en hyllning till honom oavsett anled-ning Dirigerande senaten frikände honom omsider frun ansvar, men förständigade honom, att framdeles afhålla sig frun all än-KRONUBOHG. 417 dringslusta. Om denna famösa process se Suomi 1854 p. 195—223. Gift med Agneta Juliana Neglick, företrädarens dot- ter, dog 25 mars 1776. Af deras 8 barn dogo 7 i barn- domen

De finska gränskompaniernas chef hade i januari blivit förständigade att permittera sitt folk, så att i enlighet med staten endast 45 man och 1 spel återstod. Denna order hade emellertid inte kunnat verkställas, emedan den årstiden alltid arbete är svårt att erhålla och i synnerhet för dem, som vore främmande och okände på.

Torps kapell, samt några ord om när metodisterna förbjöds

Linné i Stockholm full text in Swedish - InterlinearBooks

 1. Utdrag ur domboken från Qville Häradsrätt. Innehåller alla ingående handlingar i aktuella mål. Själva protokollsanteckningarna i domboken har vit bakgrund
 2. Der Königl: May:t und Reiche Schweden Rath, Cantzler, Gevollmächtigter Legat in Teutschland unnd bey den Arméen, Axell Oxenstiern, Frey-herr zu Kymitho, Herr zu Vyhollmen unnd Tydöen, Ritter
 3. En Åttiårings Minnen. Anteckningar af Aug. Edv. Lilliestierna f d major och postmästare, ridd af Kongl Svärdsorden, innehafv af guldmedalj för tapperhet i fält och Carl Johans-medaljen
 4. Norra Möre härads Tingsrätt. l. Rättan tingsstad. Under den tid, som redovisas i de i filmarkivet befintliga tingsprotokollen från år 1598 hölls tingsammanträdena på en mängd olika platser i häradet ända fram till 1644, då Gösbäck i Förlösa under en lång följd av år blev den plats, där tinget regelbundet sammanträdde
 5. ARVSLAGSTIFTNING. NÅGRA ORD OM LAGBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL LAG OM ARV AV WILHELM SJÖGREN. De senaste årtiondenas arbete på den allmänna lagens re vision har gynnats av den till mönster föreskrivna balk indelningen i 1734 års lag och äldre rätt

samplefiles.elib.s

Sida:Kommentar till 20 och 21 kap strafflagen

p. Jumalainen. - postimuseo.f

och värderat förständigade rådhusrätten att beslagarna. böra till den 14de nästkommande aug i laga ordning. inkalla handelsbetjänterna..uppräknade namn. att svaromål afgifva å beslagarnes ofvan berörde påstående. Litt OD. Midsommardagen den 24 dennes kl omkring 4 på. eftermiddagen anlände underteknade till Porla hälso brun Hur det var blev det ingen syn av varför Karlskogabornas frejdige lagman, assessor Petrus Dober, klagade hos Göta hovrätt, som då förständigade den utsedda nämnden att verkställa sitt uppdrag Det här är HTML-versionen av Från Karl XIV Johans dagar : Historiska anteckningar.Klicka här för mer information om boken.. Den här boken är hämtad från Projekt Runeberg Cronans Befalningzman wälb:de Psilander angif:r och att Hr Qwartermästaren Swen Bondesson och en gångh låtitt grijpa och fasttaga dhenna Ifwar Rasmusson då han tillijka med sin tiufwe cammerat om natte tijdh straxt efft:r nyåhrstijden och först in Januario nu nsidstleeden woro komne till Kabutza ridandes uppå dhe 2:ne på nästerleeden. Kostnadsfri flerspråkig ordbok och synonymdatabas online Woxikon / Svenska ordbok / F / förstärk

Sida:Post- och Inrikes Tidningar 1836-02-09

 1. En Stockholmsborgares Familjebrev. Pehr W. Sundström alias Bill Shark. 1921C. Brev från Anna, Herbert, Pehr och Rose ~ 1921 ~ Back Back to Intro Nex
 2. Om kyrkstugebebyggelsen i GammelstadI början av 1800-talet började myndigheterna att införa begränsningar i rätten att bygga och äga kyrkstuga. År 1814 skrev Norrbottens f
 3. a 24 riksdagsår (1925-1948) har den svenska folk­ representationen genomgått en ganska radikal omvandling

Full text of Sveriges krig åren 1808 och 1809 - archive

Full text of Åbo stifts herdaminne, 1554-1640 - archive

Personanteckningar. Fredrik Bagge, urn:sbl:18991, Svenskt biografiskt lexikon (art av G. Walli.), hämtad 2015-07-31. Band 02 (1920), sida 574. Merite Magistraten förständigade i anledning härav Turdin och Kerrman, att ledamöterna av magistraten enligt gällande förordningar och vad all billighet från uråldriga tider efter följd ordning bjuder, skola avlämna sina röster sist, i överensstämmelse med vad vallängden innehåller

Finska Hushållningssällskapets arkiv och skrifter - PDF Free

 1. Synonymer till beordra - Synonymer
 2. Förständiga på svenska SV,EN lexikon Tyd
 3. Ladda ned - TAM - spotidoc
 4. Arvidus Olai Scheningensis eller Gothus - Svenskt Biografiskt
 5. Akademiska Läsesällskapet I Lund Och Dess - Ta

Förständiga på svenska SV,EN lexikon Synonyme

 1. Journalia - Om os
 2. Ansedel Pehr (Persson d ä) Fjellströ
 3. Fredrik Bagge - Svenskt Biografiskt Lexiko

populär: